Onze Insteek

Van disfunctionele naar functionele teams en van goede naar exceptionele teams

In essentie houden organisaties zich bezig met het oplossen van problemen:

 • Oplossen van problemen voor klanten: dit is de bestaansreden en waar inkomsten vandaan komen.
 • Intern problemen oplossen: om alles vlot te laten verlopen.

Hoe beter dit voor klanten gebeurt, hoe meer toegevoegde waarde er wordt geleverd. Hoe beter dit intern gebeurt, hoe efficiënter, effectiever, fijner en voldoening gevender het samenwerken is.

Het belangrijkste niveau waarop dit zich afspeelt, is dit van teams.

Om hun efficiëntie en effectiviteit te verhogen (m.a.w. hun probleemoplossend vermogen te vergroten), worden er continu kleine en grote veranderingen doorgevoerd en change projects opgezet. Volgens McKinsey haalt echter 70% van die projecten hun doelen niet.

We missen dus iets.

Wat wordt er over het hoofd gezien?

Er zijn verschillende redenen, maar de twee belangrijkste zijn:

 • Het (on)vermogen om met spanningen om te gaan
 • Geen rekening houden met de vibe van een individu of een team

Spanningen

Er zijn drie soorten spanningen:

 • Praktische of proces spanning: bv. geen Internet toegang, meetings die uren duren en energie vreten, bestellingen die te laat worden geleverd of projecten die over tijd en budget gaan.
 • Persoonlijke spanning: bv. je niet in staat voelen om te doen wat er verwacht wordt, een laag zelfbeeld, intern weerstand tegen verandering voelen, enorm opzien tegen het geven van presentaties geven voor groepen mensen of stress krijgen omdat je je doel niet haalt (bv. een sales target of het stoppen met roken).
 • Interpersoonlijke spanning: bv. niet overeenkomen met een collega, manager, klant of leverancier; conflicten of ruzies met hen hebben of je niet comfortabel voelen in hun gezelschap.

De meeste mensen hebben niet geleerd om persoonlijke of interpersoonlijke spanningen op te lossen. En daarom doen ze alsof die spanningen er niet zijn. Of ze ventileren deze spanningen op een manier die anderen kwetst of hun eigen zelfbeeld naar beneden haalt.

Ook praktische spanningen worden vaak aangepakt op een manier die een extra of een andere spanning veroorzaakt. Bv.

 • Door een IT medewerker met de vinger te wijzen wanneer het Internet er uit ligt, wordt er een interpersoonlijke spanning gecreëerd.
 • Door blind degenen te volgen die het luidst roepen in een meeting, wordt er voor een oplossing gekozen die meer tijd kost dan eigenlijk nodig is. Dit creëert een praktische spanning omdat andere taken of projecten uitgesteld worden en vaak ook interpersoonlijke spanningen omdat de introverten niet aan bod zijn gekomen waardoor zij een persoonlijke spanning kunnen ervaren, bv. van niet goed genoeg te zijn.

Vibes van een individu of een team

Er zijn vier vibes. Dit is kort het gedrag waaraan je elk van deze vibes kan herkennen:

 • Negatieve vibe: mensen klagen, geven anderen de schuld en zitten erg in de verdediging.
 • Neutrale vibe: het werk wordt gedaan, maar niet veel meer.
 • Positieve vibe: mensen zijn enthousiast en werken naar doelen toe.
 • Inspirerende vibe: er is een aanstekelijk werkplezier en een focus op zowel resultaten als fun/well-being.

Als mensen zich niet tenminste in de positieve vibe bevinden, zijn ze nog niet klaar om verandering écht te omarmen en zich te engageren voor een doel, project of een nieuwe manier van werken zoals agile of zelf-organiserend.

Wanneer een change project wordt geïmplementeerd of er wordt overgegaan naar agile of zelf-organiserend werken, gebeuren er gewoonlijk twee zaken:

 • De huidige vibe komt onder druk te staan omdat er extra spanningen worden toegevoegd.
 • Aangezien de meeste mensen niet weten hoe ze adequaat met spanningen kunnen omgaan, gaat de vibe naar beneden en wordt het nog moeilijker om de verandering door te voeren.

Vibes, Spanningen en Agile / Zelf-organiserend werken

Aangezien meer en meer organisaties in overgang zijn naar agile of zelf-organiserende teams is het goed om hier even bij stil te staan.

Echte agile of zelf-organiserende teams bevinden zich in de inspirerende vibe. De meerderheid van de werkende bevolking bevindt zich echter in de neutrale vibe.

Mensen in de neutrale vibe zijn meer met zelfbescherming bezig, dan met zich verbinden met nieuwe projecten, initiatieven of manieren van werken.

Daarnaast komen veel van deze initiatieven vanuit een IT of technologische richting waarbij wel ervaring is m.b.t. de processen (waarmee praktische spanningen kunnen opgelost worden), maar niet m.b.t. het oplossen van persoonlijke en interpersoonlijke spanningen.

Dat zijn de twee belangrijkste over het hoofd geziene redenen waarom initiatieven om agile of zelf-organiserend te werken falen en soms zelfs terug afgeblazen worden.

Oplossing

De oplossing om kleine en grote veranderingen te doen slagen is tweeledig:

 • De juiste technieken kunnen toepassen om spanningen te kunnen oplossen. Daardoor stijgt de vibe. Hiervoor hebben we het D.U.E.T. proces ontwikkeld.
 • Dit kunnen begeleiden op een manier dat er geen extra spanningen worden gecreëerd. Bv. de command-and-control aanpak kan soms wel snel een praktisch probleem oplossen, maar creëert vaak interpersoonlijke en persoonlijke spanningen die op lange termijn zwaarder doorwegen.
  De manier van begeleiden die uit onze ervaring de beste resultaten brengt, is Compassionate Leadership.

Spanningen transformeren m.b.v. het D.U.E.T. proces

Het D.U.E.T. proces bestaat uit vier stappen waarbinnen korte, maar krachtige technieken zijn opgenomen die speciaal zijn ontworpen om de verschillende soorten spanningen op te lossen en indien nodig de wortel ervan te transformeren.

Dit zijn de vier stappen:

 • Detect and face the tension.
 • Understand and solve the tension.
 • Embrace and transform the root of the tension.
 • Take action.

In alle technieken is specifiek gelet op:

 • Inbouwen van veiligheid zodat er geen nieuwe spanningen ontstaan.
 • Korte en krachtige technieken die in elke situatie kunnen toegepast worden en dus compatibel zijn met eender welk business model.
 • Toepasbaarheid door iedereen (m.a.w. je hoeft geen coaching of soortgelijke opleiding gevolgd te hebben).

Uiteraard zijn niet alle technieken steeds nodig. Het hangt van de situatie af en van de gewenste vibe transitie (bv. van neutrale naar positieve vibe). Voor leiders en coaches is het wel goed om de hele toolkit te kennen om er in elke situatie voor te kunnen zorgen dat de vibe stijgt of tenminste niet daalt.

Op deze pagina kan je lezen welke problemen door elk van de technieken van het D.U.E.T. model opgelost worden en welke resultaten je ervan mag verwachten.

Begeleiding vanuit Compassionate Leadership

De manier van begeleiden van veranderprojecten of het oplossen van spanningen bepaalt in grote mate mee het resultaat. Samen met de vibe van degene die dat doet.

De manier van begeleiden die uit onze ervaring de beste resultaten geeft, noemen wij Compassionate Leadership.

Compassionate Leadership heeft vele aspecten. Dit zijn er enkele van:

 • Focus op bieden van zowel veiligheid als ondersteuning.
  • In de negatieve en neutrale vibe betekent dat een comfort zone creëren.
  • In de positieve en inspirerende vibe betekent dat uitdagen om uit de comfort zone te treden.
 • Onderscheid maken tussen rol en mens:
  • Verschil in rol of functie
  • Gelijkwaardig als mens
 • Niet overnemen van emoties van anderen en eigen emoties niet op hen projecteren.

Onze definitie van Compassionate Leadership is:

“Het vermogen om jezelf, individuen, teams en organisaties

op een veilige en stimulerende manier

naar een hoger niveau van prestatie en welzijn (= een hogere vibe) te tillen,

wanneer spanningen zich voordoen.”

Het is dus geen nieuwe stijl van leiderschap die andere stijlen vervangt, maar een dimensie die wordt toegevoegd. De leiderschapsstijl die hier het meest voor open staat, is “servant leadership”. Dit is trouwens de stijl die in de meeste agile en zelf-organiserende teams wordt nagestreefd.

Of wat we ook wel eens zeggen: Compassionate Leadership zorgt ervoor dat er bij het oplossen van spanningen geen nieuwe worden gecreëerd.

Dit betekent dat de leider, (agile) coach, scrum master of andere facilitator weet hoe spanningen aan te pakken en dat zijn of haar eigen vibe hoog genoeg is. Daarvoor hebben we trainings- en ontwikkelprogramma’s ontwikkeld (zie onder bij Formats).

Resultaat

Het resultaat van het kunnen toepassen van de technieken uit het D.U.E.T. proces om spanningen op te lossen vanuit Compassionate Leadership is dat de vibe stijgt. Dit betekent:

 • Betere prestaties (efficiëntie en effectiviteit stijgen)
 • Grotere probleemoplossende capaciteiten en snelheid
 • Betere samenwerking
 • Meer voldoening: medewerkers komen met meer goesting naar het werk
 • Het aantrekken én behouden van toptalent (zelfs met lagere lonen of minder voordelen)
 • Meer openheid voor verandering
 • Betere sfeer: meer fun en voldoening van het werk

Formats

Om dit resultaat te bereiken bieden we verschillende formats aan.

Individu

(Leider, Coach, Medewerker)

Team
Training

De technieken van het D.U.E.T. model worden aangeleerd volgens een gestructureerde aanpak.

Raise the Vibe Programma met alle technieken uit D.U.E.T. proces.

Workshops m.b.t. één of meerdere technieken uit het D.U.E.T. proces.

Ontwikkeling

Deelnemers groeien als mens/team waarbij een vooropgesteld groeipad wordt gevolgd. De technieken van het D.U.E.T. model worden gebruikt naast andere technieken en tools.

Compassionate Leader ProgrammaTeam programma
Coaching

Er wordt gekeken wat er op dat specifieke moment nodig is. Dit gaat voorbij de technieken van het D.U.E.T. model als de situatie dat vereist.

Individuele coaching / Sparring Partner / KlankbordTeam coaching

Vibe Assessment

Als het over teams gaat, dan is een goede insteek om met een Team Vibe Assessment te starten. Daaruit blijkt in welke vibe zowel de afzonderlijke teamleden inclusief de leider als het team als geheel zit en wat de aangewezen format(s) is/zijn.

Next Step

Nu je de grote lijnen van onze aanpak kent, weet je dat er verschillende mogelijkheden zijn waarop wij jou of je organisatie kunnen ondersteunen.

Dit zijn mogelijke next steps:

 • Als leider of coach kan je je inschrijven voor een open Compassionate Leader & Facilitator Experience, een Raise the Vibe Programma of een Compassionate Leader Programma (zie kalender) of contact opnemen voor persoonlijke coaching.
 • Als je een team coaching wenst, een in-company trainings- of ontwikkelingsprogramma wil opzetten of een spreker zoekt voor je event, neem dan contact op.

Van harte!

Jan Vermeiren en het Compassionate Leader team